Органи установе

ОРГАНИ УСТАНОВЕ:

УПРАВНИ ОДБОР  је орган управљања, од 18.12.2020.године, па наредне четири године је у следећем саставу:

 • Биљана Дамјановић – председник, представник јединице локалне заједнице
 • Ранко Пешовић, представник јединице локалне заједнице
 • Маја Петровић, представник јединице локалне заједнице
 • Иван Илић, представник родитеља
 • Марија Божић, представник родитеља
 • Сандра Срећковић, представник родитеља
 • Даница Голубовић, представник запослених, васпитач
 • Мирјана Ћумуровић, представник запослених, васпитач
 • Дубравка Симововић, представник запослених, медицинска сестра васпитач

САВЕТ РОДИТЕЉА је саветодавни орган и свака целодневна узрасна група има свог представника који се бира на годину дана, при реализацији првог родитељског састанка у септембру месецу.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ (орган руковођења) је Милица Арсенијевић

ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ: 

 • ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ,  Милица Арсенијевић
 • Заменик директора, Даница Голубовић
 • Секретар, Даница Тодоровић
 • Технички секретар, Весна Милосављевић
 • Шеф рачуноводства, Мила Стојановски
 • Обрачунски радници:
  • Јасмина Кршљански
  • Мирјана Ђурић
 • Нутрициониста, Биљана Прокић
 • Техничко и кухињско особље – куварице, сервирке, спремачице, домари
 • Медицинске сестре на превентивној здравственој заштити:
  • „Шврћа“, Сопот – Јасмина Сладојевић
  • „Летирић“, Раља – Мирјана  Лазаревић
  • „Весело детињство“, Мала Иванча – Драгана Ђорђевић
  • „Дечји рај“, Мали Пожаревац – Анета Бугариновић
  • „Пчелице“, Сопот – Ивана Танасијевић
 • Руководиоци радних јединица:
  • „Шврћа“, Сопот и Неменикуће – Даница Голубовић
  • „Летирић“, Раља – Лелица Роглић
  • „Весело детињство“, Мала Иванча и Поповић – Маја Косанић
  • Рогача и Дучина – Весна Цвијовић
  • „Дечји рај“, Мали Пожаревац – Јелена Јешић
  • „Пчелице“, Сопот – Марија Вујић
 • Стручни сарадници:
  • Педагог, Снежана Радојевић Гаргента
  • Логопед, Анкица Димитров Трифуновић
  • Педагог, Милица Стаменић
 • Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи

СТРУЧНА ТЕЛА У УСТАНОВИ:

 • Колегијум установе:
  • Директор
  • РРЈ-а
  • МС на ПЗЗ (по потреби)
  • Остали запослени (по потреби)
 • Педагошки колегијум:
  • Директор
  • Стручни сарадници
  • Координатори свих тимова
  • Координатори свих актива
 • Васпитно-образовно веће:
  • Директор
  • Стручни сарадници
  • Васпитачи
  • Медицинске сестре-васпитачи
 • Тимови и активи у установи, који се баве специфичним областима васпитно образовног рада:
  • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
  • Актив за развојно планирање
  • Актив ментора и приправника
  • Актив медицинских сестара васпитача
  • Актив васпитача вртићких група
  • Актив васпитача група пред полазак у школу
  • Тим за самовредновање 
  • Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
  • Тим за професионални развој
  • Тим за инклузивно васпитање и образовање
  • Радна група за израду и ажурирање сајта установе
 • Одговорна лица за контролу забране пушења у објектима су:
  • „Шврћа“, Сопот – Јасмина Сладојевић и Даница Голубовић
  • „Летирић“, Раља – Мирјана  Лазаревић и Лелица Роглић
  • „Весело детињство“, Мала Иванча – Драгана Ђорђевић и Андријана Ковачевић
  • „Дечји рај“, Мали Пожаревац – Слађана Станковић и  Јелена Јешић
  • „Пчелице“, Сопот – Ивана Танасијевић и Марија Вујић