Група у години пред полазак у школу

Похађање вртића у групи у години пред полазак у школу је постало ОБАВЕЗАНО од 2006.године.  Остварује се као програм припреме за полазак у основну школу, најмање 9 месеци и то кроз два организациона облика: Полудневни (четворочасовни) рад са децом у објектима и издвојеним јединицама у оквиру основних школа и месних заједница и целодневни, кроз рад припремних група.

Програм доприноси остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно-образовној средини која поштује његове способности, уважавајући његове потребе, подстиче његов психо-физички развој. За дете предшколског узраста је посебно важно да у години пред полазак у школу борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини.

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе: целовитом развоју детета; развоју способности; проширењу искуства; богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе. Припремни предшколски програм има за циљ непосредно припремање деце за школу, допринос њиховој зрелости за живот и рад који их очекује у основној школи. 

Зрелост деце за полазак у школу подразумева ниво физичког и психичког развоја који ће детету омогућити да задовољи захтеве који ће му бити постављени у току наставног процеса. Циљеви се остварују кроз систем активности који доприноси остваривању појединих аспеката развоја.

Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу: подстицање осамостаљивања; подршка физичком развоју; јачање социјо-емоцијалне компетенције; подршка сазнајном развоју; неговање радозналости; поштовање индивидуалности и подстицање креативности.

Области припреног предшколског програма су:

 • Развој говора 
 • Развој математичких појмова
 • Упознавање природне и друштвене средине
 • Физичке активности
 • Ликовно и музичко изражавање
 • Припрема за почетно читање и писање

Из области развоја говора, планирају се активности које ће деци омогућити:

 • да правилно артикулише гласове
 • да познају графомоторичке вежбе
 • да пажљиво слушају саговорника
 • да буду радознала и слободна у комуникацији
 • да испричају причу по слици
 • да унапређују перцепцију говорне културе
 • упознавање са дечјом књижевношћу
 • неговање говорног стваралаштва

Не очекује се да знају да читају и пишу.

Из области математичких појмова, планирају се активности које ће деци омогућити да: 

 • разликују односе и релације (горе, доле, у, на, између, лево, десно, испред, иза)
 • разликују геометријске облике (квадрат, троугао, круг, правоугаоник)
 • познају геометријска тела у простору (лопта,коцка)
 • појам линије и врсте линија 
 • образовање и бројност скупова
 • подстичу логичко мишљење и развој сазнајних способности

Из области упознавања околине деца уче:

 • да се оријентишу у времену и простору
 • да разликују живу и неживу природу
 • о заштити животне средине
 • да разликују домаће и дивље животиње
 • да познају занимања људи
 • саобраћајно васпитање
 • да знају како функционише људско тело

Из области физичког васпитања:

 • физички развој 
 • развој опажања
 • јачање здравља
 • одржавање хигијене

Из области ликовног васпитања:

 • цртање 
 • сликање
 • обликовање

Из области музичког васпитања:

 • слушање музике
 • певање
 • свирање
 • плесне активности

Припрема за почетно читање и писање:

 • развијање интересовања и увођење у свет писане речи
 • гласовна анализа и синтеза речи
 • препознавање слова
 • сразмерно развијена фина моторика

Зашто је припремно предшколски програм важан?

 • у погледу социјализације (лакше се уклапају у колектив, буду друштвенија)
 • у односу на школске обавезе (боља концентрација и већа пажња)
 • више предзнања
 • развијеније способности (за ликовно, вербално, моторичко изражавање)