Стручна служба и савети

Стручну службу у ПУ „Наша радост“ чине: педагог и логопед. 

Тимски учествују у следећим пословима:

  • Планирање и програмирање васпитно-образовног рада
  • Праћење и вредновање васпитно-образовног рада
  • Рад са васпитачима
  • Рад са децом
  • Рад са родитељима, односно старатељима
  • Рад са директором
  • Рад у стручним органима и тимовима
  • Сарадња са надлежним установама, организацијама и јединицом локалне самоуправе
  • Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавања