Упис деце

Уколико желите да Ваше дете крене у вртић у наредној радној години, потребно је да током конкурса поднесете Захтев за упис детета у вртић. Време трајања конкурса ће бити објављено након обавештења од надлежних институција. Можете се информисати и путем јавног мњења.

Конкурише се ИСКЉУЧИВО преко Е-УПРАВЕ.

Конкурс траје од 11.04.2022. до 13.05.2022.

Најпре је потребно да будете РЕГИСТРОВАНИ на Е-Управи.

ВАЖНО  је да упамтите своју лозинку. 

Након 24-48 часа, поново приступате Е-Управи, али сада идете на ПРИЈАВУ-КОРИСНИЧКИМ ИМЕНОМ И ЛОЗИНКОМ – УСЛУГЕ – ПОРОДИЦА – Е вртић – ПУ „Наша радост“ Град Београд-Сопот.

Попуњавате захтев. Спремите документа, јер имате 20-так мин да то завршите (Изводе родитеља и све деце, адресе фирми где радите).

Након 24 часа, поново се пријавите на Е-Управу и требало би да имате поруку (Мој налог- падајући мени-Mоје активности) којом се потврђује пријем Вашег захтева  (заведен или обрађен).

Дакле:

 1. РЕГИСТРАЦИЈА, након 24 часа
 2. ПРИЈАВА
 3. Попуњавање захтева

На нашем сајту можете наћи смернице-упутства, како да се Регистујете, Пријавите и Поднесете захтев.

Како да знате да сте поднели захтев? 

   Пријавите се на е-управу, кликнете на своје име и презиме и у падајућем менију изаберете МОЈ НАЛОГ. У падајућем менију, видећете МОЈЕ АКТИВНОСТИ. Ту Вам пише да је захтев ОБРАЂЕН (успешно сте га поднели) и да је ЗАВЕДЕН (када га уписна комисија обради и додели му деловодни број). Такође се ту налази и порука од Уписне комисије који су даљи кораци. Проверите да ли сте захтев поднели, како га не бисте дупло или више пута слали.

У сваком моменту, можете писати на мејл: vrtic.sopot@gmail.com, уколико Вам је потребна помоћ.

Деца, за коју се поднесе захтев за време конкурса, могу да крену у вртић тек од септембра те исте године.

Дете може да крене у вртић са навршених годину дана.

   Родитељи деце, која буду примљена, је потребно да дођу у вртић, по уговоре и здравствене картоне. Путем сајта и/или  на вратима вртића можете наћи обавештење о месту и времену – датумима потписивања уговора.

Обавезно похађање програма у години пред полазак у школу за 2022/23.годину, важи за децу рођену од 01.03.2016. до 28.02.2017.године.

НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ

Захтеви поднети после редовног конкурса биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе. Захтеве је могуће поднети искључиво преко портала еУправе.

Ревизија значи следеће: 

Сваког 10-ог у месецу, проверавају се новоподнети захтеви и у складу са расположивим капацитетима, деца се распоређују. Путем е-управе, родитељи се могу информисати (морате се поново пријавити на Е-управу – МОЈЕ АКТИВНОСТИ) и видети поруку у којој пише када, где и коме је потребно да се јаве како би комплетирали документацију неопходну за упис (уговори, здравствени картон и евиденциони лист).

Ревизија се након конкурса ради једном месечно, услед потреба обављања и других текућих задатака. Уколико захтев за упис поднесете, нпр. 15.10., тек после 11.11. можете очекивати обраду Вашег захтева.

ВАЖНО: Веома је битно да сви који желе да им дете крене од септембра 2022., па до маја 2023.године, поднесу захтев за време конкурса. На основу поднетих захтева, структуира се број васпитних група и број деце по групама. Уколико захтев не поднесете путем конкурса може се догодити да  дете не буде примљено, јер се прелази норматив, односно дозвољени број деце у групи.

   Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Уколико дете не крене те радне године у вртић, потребно је поново поднети захтев.

  Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Могућ је и недостатак капацитета.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

   Сама база е-Управе препознаје неопходна документа под тачкама А.1. и А.2.1, али је неопходно да пре слања захтева још једном проверите како база препознаје ваш радно правни статус. Радно правни статус под тачкама од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на мејл Комисије vrtic.sopot@gmail.com.

А. НЕОПХОДНА – основна документа
1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;
2. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/законског заступника детета:
2.1 За запослене:
– потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис
2.2. За уметнике:
– решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника
2.3. За студенте:
– потврда о студирању (за текућу школску годину)
2.4. За пољопривреднике:
– уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО
2.5. За родитеље запослене у иностранству:
– потврда о запослењу коју је оверио судски тумач
2.6. За пензионере:
– решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО
3. Oстало:
Уколико не припадате ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.

Б. ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)
Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.
Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:
1.1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
– правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
– извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
1.2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
– решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
1.3. За децу са сметњама у психофизичком развоју:
– потврда надлежне здравствене институције
1.4. За тешко оболелу децу:
– потврда изабраног педијатра
1.5. За кориснике новчане социјалне помоћи:
– решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи
1.6. За децу тешко оболелих родитеља:
– решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
1.7. За остале осетљиве категорије:
– решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
1.8. За лица на одслужењу казне:
– потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА

   Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, захтев се мора поднети поново у току трајања редовног Конкурса.
Уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани Законом и које смо у обавези да испоштујемо. 

   Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно другачијим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.

УЗРАСТ ДЕЦЕ – у радној 2022/2023.години:

 • Јасленим групама припадају деца рођена од маја 2022. до 01.марта 2020.године. 
 • Вртићким групама припадају деца рођена од фебруара 2020. до марта 2017.године.
 • Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2016.год. до 28.02.2017. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „Наша радост“ подносе Молбу за премештај (образац можете наћи на нашем сајту), с тим што успешна реализација молбе зависи од смештајних капацитета у датом моменту.

Молба за премештај

ГОДИНА ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ (4 САТА)

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ 

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке. Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „Наша радост“ и похађа га и у радној 2022/2023.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.  Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе.

ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА УПИС (неопходном или додатном документацијом)

УСЛОВ за допуну документације је ДЕЛОВОДНИ БРОЈ који сте добили од обрађивача ПУ „Наша радост“ (значи, не ЕГН број од Е-Управе, него број захтева под којим је евидентиран у установи).

Мејл адреса Комисије је: vrtic.sopot@gmail.com 

НАСЛОВ МЕЈЛ ПОРУКЕ мора да буде у форми:

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ – ДОПУНА

Нпр: 125/22– ДОПУНА

САДЖАЈ МЕЈЛА: односно текст мејла:

Навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.

Прилог (ПДФ):

Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у једном ПДФ документу. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис  читљиви.

Добићете узвратни мејл као потврду да су ваша документа прихваћена.

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне неће бити прихваћене.

С поштовањем,
Уписна комисија

ПУ „Наша радост“ Сопот, Београд

Поступак исписивања детета:

 1. Родитељи попуњавају Захтев за испис (образац узети од васпитача/МСВ или га преузати са сајта установе)
 2. Попуњени образац, родитељ предаје васпитачу/МСВ свог детета.
 3. Од наведеног датума у Захтеву, престаје да се води евиденција о присутности детета
 4. Васптач/МСВ обавештава рачуноводство (Мирјана Стевановић Ђурић) да се уради обрачун завршно са наведеним датумом
 5. У року од 24-48 часова, урађен обрачун се прослеђује објекту – васпитачу/МСВ – родитељу
 6. Родитељ доноси васпитачу/МСВ на увид доказ о уплати 
 7. Родитељ и васпитач потписују ИСПИСНИЦУ (васпитач попуњава податке)
 8. Исписница и Захтев за испис остају у установи и прослеђују се рачуноводству (Мирјана Стевановић – Ђурић)

Уписна комисија  ПУ „Наша радост“, Сопот